<< Overzicht

Verder >>

Bewoningsgeschiedenis van Texel, De opgravingen aan de Beatrixlaan in Den Burg (Late ijzertijd-Romeinse tijd 100 v. Chr.-325 na Chr.)door P.J. Woltering
Bewoningsgeschiedenis van Texel
De opgravingen aan de Beatrixlaan in Den Burg (Late ijzertijd-Romeinse tijd 100 v. Chr.-325 na Chr.)

door P.J. Woltering
.

€ 25, -


De opgraving Texel-Beatrixlaan biedt unieke informatie over de bewoning in de Romeinse tijd in het kustgebied. Uniek vanwege de sleutelpositie die Texel inneemt tussen het terpengebied in Noord-Nederland en het westelijk strandwallen-, en duingebied. Deze publicatie is een vervolg op een reeks samenhangende artikelen in de Berichten van de ROB over het archeologische onderzoek (opgravingen en veldkarteringen) dat door de voormalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek werd uitgevoerd op Texel.

Het gaat om de resultaten van een 11,5 ha. grote opgraving aan de Beatrixlaan in Den Burg (uitbreidingsplan Den Burg-Noordwest). Voorafgaand aan de realisering van dit uitbreidingsplan is in de jaren 1971-1975 een grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd. Daarbij werden niet alleen sporen uit de Romeinse tijd (waarover deze publicatie gaat), maar ook uit de Vroege en onverwachts- meerdere woonplaatsen uit de late middeleeuwen aangetroffen. Aan die twee laatste periodes worden in de komende jaren nog publicaties in deze reeks gewijd.

Noord-Hollandse Archeologische Publicaties-3331 pagina's | ISBN 978-94-92428-05-9 | 2017

Open PDF (30 MB)
Zie ook Texel-Beatrixlaan in de collectieBijlagen:
  • Kaart 1 Opgravingsplattegrond met - in lijn - alle sporen uit de periode midden-bronstijd-B tot en met de late middeleeuwen. In zwart uitgelicht de sporen uit de late ijzertijd - Romeinse tijd (100 v. Chr. - 325 na Chr.) Open PDF (3 MB).
  • Kaart 2 Opgravingsplattegrond met sporen uit de periode late ijzertijd - Romeinse tijd (100 v. Chr. -325 na Chr.), geprojecteerd op een reconstructie van het reliëf uit het begin van de ijzertijd. Open PDF (2 MB).